Jaarvergadering 2018

 Jaarvergadering 2018

23 april 2018, Walnoot Boxtel

 Jaarvergadering 2018,

‘Stand van zaken en toekomstperspectief’

(klik op de link in de tekst voor de presentatie bijlage)

Verslag Jaarvergadering, 23 april 2018

 

Opening en toelichting stand van zaken Ouderen in Regie

Voorzitter Ad van den Brand opent de jaarvergadering en gaat daarbij in op de historiek van Stichting Ouderen in Regie. De aanzet tot Ouderen in Regie werd gegeven na een aantal bijeenkomsten in 2014 over het belang om vooruit te kijken op de wijze waarop je als senior wil wonen en je woonomgeving wil inrichten ‘eigen regie wonen’. Eind 2015 is de Stichting Ouderen in Regie opgericht. De Stichting telt 5 bestuursleden en heeft 6 permanente adviseurs.

Ouderen in Regie is inmiddels een begrip geworden in Boxtel. Met een bevolking van 15.000 personen boven de 55 jaar in Boxtel, kan Ouderen in Regie dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het beleid en besluitvorming van de lokale overheid en partners op het gebeid van wonen, welzijn en zorg.

De stichting heeft een eigen site: www.oudereninregie.nl met 50 tot 60 bezoekers per dag. In juni 2017 organiseerde Ouderen in Regie de 50-plus fair in het park van kasteel Stapelen. Op korte termijn wil Ouderen in Regie de ANBI status (niet winst beogende instelling) aanvragen waardoor giften met vrijstelling van belasting kunnen worden overgemaakt.

Een belangrijke stap in het voorbije jaar, was het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Boxtel m.b.t. het overleg over wooninitiatieven. Verder is het de ambitie om binnen afzienbare termijn een coöperatie voor woon-, welzijns- en zorgdiensten op te richten.

In deze introductie gaat de voorzitter ook in op de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting in 2019 van kracht wordt. Deze wet vervangt een groot aantal huidige wetten m.b.t. ruimte, wonen, infrastructuur, mobiliteit, milieu, natuur en water en biedt aanknopingspunten voor een integraal beleid ten aanzien van verschillende beleidsterreinen van de gemeente.

Ambities voor de komende periode:

–      Binnen twee jaar een kleinschalig wooninitiatief starten als pilot.

–      Oprichten van een brede Coöperatie Woon-, Welzijns – en Zorgdiensten, een ledenorganisatie, binnen twee jaar effectief.

–      Stichting als paraplu voor advisering en facilitering.

–      Organiseren van thematische bijeenkomsten over actuele ontwikkelingen m.b.t. Wonen, Welzijn en Zorg.

–      Organiseren en ondersteunen/begeleiden van collectieven met gelijkgestemde woonwensen en perspectief organiseren.

Presentatie Stand van zaken Stichting Ouderen in Regie,

Activiteiten Stichting Ouderen in Regie:

Werkgroep wooninitiatieven

Cor Hogenboom geeft een toelichting bij de activiteiten van de werkgroep wooninitiatieven. Een inventarisatie in 2015 van woonwensen bij senioren leverde een viertal typen woonwensen op:

–      Huren in de vrije sector

–      Sociaal huren

–      Kopen van een appartement in de duurdere sector

–      Kopen van gelijkvloerse woning in de duurdere of betaalbare sector

De deelnemers aan deze inventarisatie vonden het van belang dat er een gemeenschappelijke ruimte is voor ontmoeting of gezamenlijke activiteiten en 2 slaapkamers of 1 slaapkamer en een gemeenschappelijke logeerruimte.
Sommigen willen dichtbij voorzieningen wonen, anderen geven de voorkeur aan rust en ruimte.

In 2016 heeft Ouderen in Regie een fietstocht georganiseerd ter verkenning van kansrijke locaties t.a.v. wonen en bouwen.

Ouderen in Regie neemt deel aan diverse klankbordgroep gericht op het ontwikkelen van bouwlocaties, o.a. Roderweg/Hamsestraat Liempde, Selissen en Lennisheuvel.

Ambities zijn:

–      Verdere Samenwerking met partners.

–      Samenwerkingsafspraken met Gemeente Boxtel.

–      Samen met “Droomwonen Brabant “ gesprekken met Gemeente en Woonstichting aangaan over kansen en mogelijkheden in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel.

–      Beïnvloeden Bestemmingsplannen ter realisatie van Kleinschalige Wooninitiatieven (10 tot maximaal 20 wooneenheden, ev. voor jong en oud samen).

–      Realiseren ‘Thuishuis’ voor alleenstaande 55-plussers.

Ten slotte worden senioren uitgenodigd om hun Woonwensen kenbaar te maken via een mail naar info@oudereninregie.nl

Presentatie Wooninitiatieven

ZorgSamenBuurt Oost

Ans van den Brand geeft uitleg over de ZorgSamenBuurt Oost.

De ZorgSamenBuurt heeft tot doel mensen op buurt en wijkniveau samen te brengen, onderlinge hulp en onderlinge ondersteuning te organiseren en sociale contacten te bevorderen.

Tot nog toe is het project beperkt tot de Componistenbuurt in Boxtel Oost en zijn er zo’n 60 vrijwilligers betrokken. Er worden koppelingen gemaakt tussen vragers en aanbieders van kleine incidentele klussen. Een nieuw initiatief is het organiseren van koffieochtenden in gemeenschapshuis de Rots. Ook worden koffieochtenden per buurt en straat georganiseerd. Op verzoek vindt er huisbezoek plaats.

Organisatie: 7 vrijwilligers waarvan 5 voor het telefoonteam (koppelt vraag en aanbod). Telefoon 06 -30 22 34 24  op werkdag bereikbaar.

Presentatie ZorgSamenBuurt Oost

Coöperatie voor woon-, welzijns- en zorgdiensten

De voorbije driekwart jaar is de werkgroep Coöperatie van Ouderen in Regie actief geweest bij de voorbereiding en het zoeken naar draagvlak voor een Coöperatie voor woon-, welzijns- en zorgdiensten. Dit sluit aan bij de doelstelling van Ouderen in Regie – regie over wonen, welzijn en zorg – én bij het streven naar zeggenschap bij veel mensen van de huidige generatie. Ook wordt ingespeeld op de veranderingen in zorg en welzijn waarbij wordt uitgegaan van langer thuis wonen van ouderen, meer eigen initiatief, het organiseren van onderlinge hulp en informele zorg.  Bovendien zoeken organisaties in het domein wonen, welzijn en zorg zelf ook naar verbindingen.

In het najaar van 2017 organiseerde Ouderen in Regie een drietal Inspiratiebijeenkomsten ‘op weg naar een Zorgcoöperatie’. Anders dan in andere dorpen in Noord-Brabant was in Boxtel het wegtrekken van zorgaanbieders niet de aanleiding om met een Coöperatie van start te gaan. In Boxtel zijn er namelijk voldoende goede aanbieders van thuiszorg en met deze organisaties werd dan ook van bij de start samenwerking gezocht. Ook de thuiszorgaanbieders zagen een aanvulling in een Coöperatie, onder meer op het gebied van preventie, het organiseren van gezamenlijke informatieavonden, het ontsluiten van wet- en regelgeving en afstemming formele en informele hulp. Doordat de bijeenkomsten samen met de thuiszorgaanbieders werden georganiseerd, werd de Coöperatie teveel geassocieerd met het verlenen van zorg, wat niet de bedoeling was van de Coöperatie.  Bovendien werd tijdens deze bijeenkomst de samenhang tussen wonen, welzijn en zorg duidelijk.

Dit leidde tot een bredere profilering van de Coöperatie, namelijk op het geheel van wonen, zorg en welzijn. Doel van de Coöperatie is het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen regie in keuzes voor wonen, welzijn en zorg.

De Coöperatie wil dit bereiken door:

•        Individueel advies en doorverwijzing; vervolgens terugkoppeling met de hulpvrager, monitoring van de dienstverleningen en ombudsfunctie. Bij de zorgverlener, de stem van de hulpvrager vertolken. Geen taken overnemen!

•        Vanuit wensen en ervaringen (toekomstige) gebruikers en leden Coöperatie, verbindingen te leggen tussen taken en mogelijkheden van aanbieders van woon-, 6welzijns- en zorgdiensten. Op zoek naar samenhang en transparantie.

•        Collectief en i.s.m. organisaties: delen van ervaringen, themabijeenkomsten, initiëren nieuwe ontwikkelingen, initiatieven, producten.

De Coöperatie benadert wonen, welzijn en zorg in samenhang. Het is:

•        Een structuur gericht op informatie, doorverwijzing en gesprek met organisaties over producten en diensten die zelfredzaamheid en eigen regie op het gebied van wonen, welzijn en zorg mogelijk maken (domotica; kleinschalige woonvormen).

•        Een platform dat reflecteert op (de kwaliteit van) het aanbod van wonen, welzijn en zorg én zich inzet voor de realisering van initiatieven die daarbij aansluiten (inclusief woonvormen).

•        Een ledenorganisatie die samen met gemeente en aanbieders woon-, welzijns- en zorgdiensten nieuwe producten en ontwikkelingen initieert.

Er zijn gesprekken gevoerd en er is een bijeenkomst georganiseerd met organisaties in het domein Wonen, welzijn en zorg (naast de thuiszorgaanbieders ook met Loket WegWijs, Woonstichting Sint Joseph, de Huurdersbelangenvereniging, de KBO en ContourdeTwern) over mogelijkheden tot samenwerking.

De komende tijd zullen de samenwerkingsintenties die werden uitgesproken, worden verdiept en geconcretiseerd. Met de organisaties in het domein wonen, welzijn en zorg zal worden besproken “Wat er uitgaande van hun doelstellingen en visie, ontbreekt vanuit perspectief  ‘eigen regie’ en welke rol de coöperatie kan vervullen m.b.t. verkrijgen van ‘maatwerk’ en innovaties in het aanbod van diensten”. Bij deze gesprekken zullen (potentiële) leden van de Coöperatie worden betrokken.

Bijeenkomsten met (potentiële) leden thema’s opgeleverd die leden belangrijk vinden. Op deze basis zullen informatiebijeenkomsten worden georganiseerd, waar mogelijk in samenwerking met Boxtelse organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Coöperatie voor woon-, welzijns – en zorgdiensten

Naast een Stichting Ouderen in Regie wordt gekozen voor een Coöperatie. Een Coöperatie werkt namelijk vanuit leden en biedt daardoor een bredere basis en meer slagkracht dan een stichting met een bestuur. De Coöperatie blijft overigens een initiatief van Ouderen in Regie.

Presentatie Coöperatie voor woon-, welzijns – en zorgdiensten

Droomwonen.

Presentatie Droomwonen Breda, realistische kansen en ervaringen met  kleinschalige wooninitiatieven in CPO vorm, door Menno de Lange

Droomwonen is een burgerinitiatief ontstaan in Breda. Droomwonen ondersteunt en begeleidt consumenten om hun eigen woning en woonomgeving te ontwikkelen.

Droomwonen ondersteunt initiatieven onder meer door te lobbyen bij gemeenten en indien nodig investeerders te zoeken en te betrekken. Zij richten zich op diverse doelgroepen en projecten: nieuwbouw en herontwikkeling; koop of huur, gemengd oud en jong; starters; bijzondere woonvormen; wonen en zorg. Een proces duurt minimaal 2,5 jaar.

Als coöperatie kun je ondernemen en samenwerken met de leden. Droomwonen biedt hulp bij de oprichting van een coöperatie, het zoeken naar locaties, de werving van groepsleden, inventarisatie van wensen, planning, verkaveling, uitwerking plan, materiaalkeuze en installatie. Daarnaast ook bij de technische uitwerking en de selectie van aannemers.

Er volgen voorbeelden van prijzen (geheel vrijblijvend en variabel). Alles is afhankelijk van de keuze van materiaal, grondprijs, aantal woningen, enz.

Presentatie Droomwonen Brabant

Reactie Wethouder Van de Wiel

De wethouder benadrukt het belang van Ouderen in Regie in de huidige tijdsgeest. We hebben te maken met een nieuwe manier van bouwen waarin de woonconsument zelf wil bepalen waar en hoe te wonen en welk type woningen er gebouwd worden. De regie over een bouwlocatie ligt niet langer alleen bij de projectontwikkelaar. Echter de gemeente heeft weinig grondposities.

De gemeente wil faciliteren en samen met Ouderen in Regie op zoek gaan naar grondposities. De gemeente wil regelmatig overleg met Ouderen in Regie en vandaaruit zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt met de Stichting. Ook heeft de gemeente de ontwikkelaars aangespoord om in gesprek te gaan met Ouderen in Regie. Ook in Selissen gaat de gemeente samen met Ouderen in Regie aandringen op het ontwikkelen van woningen voor senioren. Het bestemmingsplan is nog in de voorbereidende fase. Van de gemeente vallen geen garanties te verwachten.

Discussie met projectontwikkelaars over mogelijkheden is niet hetzelfde als hen overtuigen. De gemeente wil binnen afzienbare termijn op zoek gaan naar een locatie om een woonproject voor senioren van start te laten gaan. Hoe groter de groep belangstellenden, hoe luider je je stem kunt laten horen.

De heer John Meeuwesen, beleidsmedewerker bij de gemeente, geeft een toelichting op het samenwerkingstraject van de gemeente met Ouderen in Regie, dat in februari 2018 is afgetikt. Uitgaande van de wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden van Stichting Ouderen in Regie en de gemeente, zijn de afspraken gedocumenteerd en geconcretiseerd. Er is een gezamenlijke werkgroep geformeerd die periodiek bij elkaar komt. Het vinden van een locatie blijft een probleem en moet met de nodige omzichtigheid worden benaderd. Een locatie kan niet snel openbaar worden gemaakt om reden van concurrentie. Ontwikkelaars die bij de gemeente komen, worden geattendeerd op Ouderen in Regie.

Vragen uit de zaal

Gevraagd naar de visie van Ouderen in Regie op huurders met een kleine beurs bij de zoektocht naar woonalternatieven voor senioren, geeft Ad van den Brand geeft aan dat er regelmatig gesprekken worden gevoerd met de woonstichting Sint-Joseph. Ook vanuit de Woonstichting wordt gezocht naar alternatieven. Momenteel wonen oudere huurders vaak in een huurwoning tegen een lagere prijs dan wanneer zij zouden huren in een kleinere nieuwe woning. Hierbij wordt in de vorm van het middelen van de huurprijs naar oplossingen gezocht.
Daarnaast is er binnen een coöperatie zeker ruimte voor kopers en huurders. Vraag is hoe je huurwoningen financiert. Als je zelf niet kunt investeren blijf je altijd afhankelijk van investeerders en zal je concessies moeten doen.

N.a.v. een vraag naar woonvormen voor mensen/kinderen met een beperking, blijkt dat Stichting Droomwonen ook daarin voorziet. Het vinden van een locatie voor deze doelgroep blijkt nog moeilijker. Ook kan de financiering problematisch zijn; woonvormen voor jongvolwassenen worden vaak gefinancierd door ouders. Ook Ouderen in Regie denkt aan woonvormen voor mensen met een beperking.

M.b.t. gronden en leegstand in het buitengebied wordt vastgesteld dat er alleen maar grote kavels mogen verkocht worden. De Provincies hebben een project ‘ruimte voor ruimte’ waarbij er in ruil voor de sloop van leegstaande stallen bouwtitels kunnen worden afgegeven om in het buitengebied waar niet gebouwd mag worden toch woningen te bouwen.

M.b.t. de mogelijkheden om ook in andere wijken een ZorgSamenBuurt in Boxtel te realiseren, wordt aangegeven dat in principe in elke wijk een vergelijkbaar project kan worden gestart. Het blijft echter het eigen initiatief van bewoners. Het is niet de bedoeling iets op te zetten waar geen vraag naar is. Er is een voorbeeld voor de opzet voorhanden en Ans van den Brand is altijd bereid iets te komen vertellen over de opzet van de ZorgSamenBuurt Oost. Daarnaast is het de wens van woonstichting Sint-Joseph om in de wijken waar zij een groot woningbezit heeft, een trefcentrum te organiseren.

Afsluiting

Voorzitter Ad van den Brand kijkt bij de afsluiting van de jaarvergadering terug op een vruchtbare avond. Stichting Ouderen in Regie is erop gericht te kijken naar mogelijkheden en niet naar onmogelijkheden. Richting geven aan anders denken, mensen en organisaties samenbrengen. Ten slotte wordt in het perspectief van de oprichting van een coöperatie nog gerefereerd naar het coöperatiemodel van de Rabobank.

Klik hier voor de presentatie als geheel.

onderstaand de samenvatting in het Brabants Dagblad d.d. 25 april 2018:

 

 

Print Friendly, PDF & Email