Coöperatie IL


e-mail adres: cooperatie@oudereninregie.nl

We waren er: de Coöperatie in Boxtel is er nog, maar gaat nu in liquidatie.

Op 8 juni 2023 vond een ledenvergadering plaats in gemeenschapshuis De Walnoot over het voortbestaan van de Coöperatie Ouderen in Regie.                   Lees hier het verslag van deze ledenvergadering.

 

Coöperatie Ouderen in Regie U.A. ‘in liquidatie’

VERSLAG Ledenvergadering Coöperatie Ouderen in Regie, 8 juni 2023

Onderwerp: besluitvorming tot opheffing van de Coöperatie Ouderen in Regie De Walnoot, Huiskamer,
19.30-21.30
Agenda Ledenvergadering

1. Welkom en vaststellen aantal stemgerechtigde leden (incl. volmachten)
2. Vaststellen voorzitter van de vergadering: Els Bos.
Vaststellen notulist/lid stemcommissie: secretaris Chris D’havé, en 1 lid (voor assistentie)
3. Vaststellen verslag 9 maart 2023.
4. Korte toelichting op de stemmingsprocedure.
5. Beantwoording eventuele vragen van leden relevant voor de te nemen besluiten
6. Stemming:
o besluit 1
o besluit 2
o besluit 3
o besluit 4

7. Rondvraag waarbij ook korte informatieronde over de lopende activiteiten.
8. Napraten met drankje en hapje.

Bij de ledenvergadering zijn 15 leden aanwezig, 15 leden hebben zich afgemeld, wv. 6 met volmacht.

1. Welkom

Chris D’havé, secretaris Coöperatie Ouderen in Regie, heet iedereen welkom op deze vergadering
waarin het besluit voorligt de Coöperatie Ouderen in Regie op te heffen.
De Coöperatie kampt al langere tijd met een tekort aan bestuursleden. We zijn er niet in geslaagd
om een jaar na de officiële oprichting van de Coöperatie (september 2019) een nieuw bestuur samen
te stellen uit leden en de bestuursleden van het eerste uur te vervangen. Dit ondanks herhaalde
oproepen, belrondes en persoonlijke gesprekken met kandidaten.

De huidige bestuur situatie met 3 vacatures, waarvan ook de vacature van voorzitter en het
voornemen van de secretaris om na de zomer haar mandaat niet te verlengen, vormde aanleiding om tijdens de ledenvergadering van 9 maart jl. een tijdpad af te spreken m.b.t. de samenstelling van een nieuw bestuur of indien dat niet mogelijk zou zijn:

Opheffen van de Coöperatie of

Opgaan in een ander samenwerkingsverband waarbij werd bedoeld om in gesprek te gaan met KBO Boxtel om als werkgroep ‘Ouderen in Regie’ verder te gaan.
In dit tijdpad was 15 mei jl. als deadline genoemd voor de aanmelding van nieuwe bestuursleden.
Dit heeft geen nieuwe kandidaatstellingen opgeleverd en daarom heeft het huidige bestuur besloten de procedure tot opheffing en /of het aangaan van een ander samenwerkingsverband aan de leden voor te leggen tijdens deze ledenvergadering dd. 8 juni 2023.
Ook n.a.v. de escape dat er zich nog tot 6 juni jl. tenminste twee kandidaten voor de vacature van voorzitter en secretaris konden melden, hebben zich geen kandidaten gemeld.
Ook zijn er n.a.v. de voorliggende besluiten geen verzoeken tot amendementen ingediend.
We volgen nu dus de procedure tot ontheffing en vereffening van de Coöperatie zoals deze in de statuten van de Coöperatie staat beschreven. Voor de voortgang tot de definitieve opheffing van de Coöperatie (31 december 2023) worden de bestaande werkgroepen en activiteiten nog van middelen voorzien op basis van een (summier) werkplan en begroting voor het komende seizoen.
2.
Vaststellen voorzitter vergadering en notulist/assistent bij de stemprocedure
Het bestuur heeft Els Bos gevraagd om ons als voorzitter doorheen de opheffingsprocedure leiden.
Chris D’havé is notulist en vormt samen met Marie Hol de stemcommissie. De vergadering is hiermee akkoord.
3.
Verslag 9 maart 2023
Bij het verslag van de ledenvergadering van 9 maart jl. zijn er geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris.
4.
Korte toelichting op de stemmingsprocedure
Over de ontbinding van de Coöperatie Ouderen in Regie kunnen alleen de leden besluiten. Zoals in de statuten bepaald, hebben de leden voor deze ontbindingsvergadering zowel per post als per e-mail tijdig (7 dagen voor datum van vergadering) een uitnodiging met de tekst van de besluitvoornemens ontvangen.
Om een besluit te kunnen nemen, is een 2/3 meerderheid van de aanwezige leden vereist, inclusief de volmachten.
Er zijn 15 leden aanwezig en 6 volmachten afgegeven, totaal 21 stemgerechtigden. Dat betekent dat om een besluit te kunnen nemen, er sprake moet zijn van 14 stemmen vóór (=2/3).
Er liggen 4 besluiten voor, t.w.:
o
Besluit 1: Besluit tot opheffing van de Coöperatie Ouderen in Regie
Besluit 2: Vereffening
Besluit 3: Aangaan gesprekken KBO kring Boxtel o
Besluit 4: Bestemming batig saldo
De voorzitter stelt voor om de besluitvorming m.b.t. besluit 1 en besluit 4 (statutair verplicht) hoofdelijk te doen en de besluiten 2 en 3 bij handopsteking. De vergadering is akkoord.

5.
Beantwoording eventuele vragen
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

6.
Stemming
Besluit 1: opheffing Coöperatie
De leden van de Coöperatie Ouderen in Regie bijeen op het door het bestuur uitgeroepen Algemene Ledenvergadering van 8 juni 2023 met als doel om te beslissen over de voortgang/toekomst van de Coöperatie besluiten – gehoord hebben de overwegingen van het bestuur- om de Coöperatie Ouderen in Regie op te heffen uiterlijk 31/12/2023.

Uitslag stemming:
Vóór: 21 stemgerechtigden
– Tegen stemmen: 0

Besluit 2: Vereffening De leden van de Coöperatie Ouderen in Regie verzoeken de huidige bestuursleden om de opheffing af te handelen en conform de statuten art. 16 lid 3 de taken m.b.t. vereffening op zich te nemen.
Uitslag stemming:
Vóór: 21 stemgerechtigden
– Tegen stemmen: 0

Besluit 3: Aangaan gesprekken KBO kring Boxtel De leden van de Coöperatie Ouderen in regie verzoeken het bestuur om gesprekken aan te gaan met de KBO kring Boxtel om te bezien of en onder welke voorwaarden aansluiting bij de vereniging van de KBO mogelijk is om zo voortzetting van een aantal nader te duiden activiteiten en doelen van de Coöperatie mogelijk te maken en een bindend voorstel hiervoor te maken.
Reacties uit de ledenvergadering:
o Dit voorstel strookt met de visie dat de KBO er ook is voor het behartigen van belangen van senioren niet alleen voor ‘ontspanningsactiviteiten’.
o Op deze wijze zouden activiteiten van Ouderen in Regie kunnen worden voortgezet en gaat de kennis en expertise van Ouderen in Regie niet verloren.
o Het zou erg op prijs worden gesteld als werkgroep Ouderen in Regie te kunnen verder gaan op wonen, zorg en welzijn.
Uitslag stemming:
Vóór: 21 stemgerechtigden
– Tegen stemmen: 0

Besluit 4: Bestemming batig saldo De leden van de Vereniging beslissen als volgt over de bestemming van het batig saldo van de Coöperatie:
1. Het batig saldo wordt beschikbaar gesteld aan de KBO kring Boxtel ten behoeve van een zelfstandige werkgroep die activiteiten binnen het domein van wonen/welzijn/zorg en een deel van het werk van de Coöperatie gaat voortzetten (zie ook besluit 3).
2. Indien 1 niet uitvoerbaar is of wenselijk blijkt, wordt het batig saldo beschikbaar gesteld aan de Stichting Seniorenvervoer Boxtel.
In de statuten is hierover bepaald dat een eventueel batig saldo naar een organisatie dient te gaan in de lijn met de doelstelling van de Coöperatie. Het batig saldo is wat uiterlijk op 31 december resteert.
Uitslag stemming:
Vóór: 19 stemgerechtigden
– Tegen: 2 stemgerechtigden

7. Rondvraag en korte informatieronde over lopende zaken

Woonwensenonderzoek OiR en KBO
Eind 2022/begin 2023 is door de Coöperatie Ouderen in Regie en KBO Brabant en een voorstel voor een ‘Woonwensenonderzoek’ uitgewerkt. Door met senioren op wijkniveau in gesprek te gaan willen we inzicht bieden in de werkelijke woon-zorg behoefte van senioren op wijk- en dorpsniveau. Het woonwensenonderzoek dient verdere stappen te onderbouwen die nodig zijn om de woonomgeving seniorvriendelijk te maken. Een tweede ambitie is bij te dragen aan de bewustwording van senioren over de mogelijkheden en/of nog te zetten stappen om thuis of in de huidige woonomgeving te kunnen blijven wonen en/of na te denken over hun woontoekomst.
Het project kan worden uitgevoerd in het kader van het Uitvoeringsprogramma Woonzorgwelzijnsvisie van de gemeente.
Het voorstel houdt in dat er met – aansluitend op informatiebijeenkomsten over ‘seniorvriendelijk wonen’, met senioren in gesprek wordt gegaan over hoe ze hun toekomstige woon- en leefsituatie willen inrichten, mede ervan uitgaande dat er in de toekomst minder zorg beschikbaar zal zijn. We willen de gesprekken voeren met leeftijdsgebonden groepen senioren (55-65 jaar; 65-75 jaar en 75+).
We starten met het onderzoek in wijken/kernen waarvan we inschatten dat er voldoende senioren wonen met een (in de toekomst) veranderende woonwens. In een latere fase is – binnen een vooraf te bepalen tijdspanne – uitbreiding naar meerdere wijken/kernen nodig. Suggestie vanuit de gemeente is te beginnen in de kern Lennisheuvel en de wijk Boxtel-Oost.
Het onderzoek zal starten met 2 bijeenkomsten in de betreffende wijken en aansluitend gesprekken met leeftijdsgebonden groepen senioren.
Voor de voeren gesprekken zullen vrijwilligers worden ingeschakeld die daartoe een training krijgen.

Ouderenbeleid gemeente Boxtel
Op 9 mei jl. heeft het College een Raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad gestuurd met een evaluatie van het Ouderenbeleid.
Op verzoek van de Raad zou er nl. binnen een jaar verslag worden uitgebracht over de stand van zaken van de Ouderenagenda inclusief financiën.
In deze evaluatie wordt aangesloten bij de eerder door SOWiB opgestelde beleidsnotitie Samen Ouder Worden in Boxtel. Daarbij zijn de 4 pijlers uit deze beleidsnotitie: Wonen en woonomgeving; Gezondheid en Vitaal; Verbondenheid en Eenzaamheid; Ondersteuning en Zorg thuis, richtinggevend.
Binnen de pijler Verbondenheid en Eenzaamheid, gaat de aandacht naar het Thema-ontbijt ‘wat gaat u doen na uw pensioen’, een bewustwordingscampagne en het project Hartjes in de Wijk.
Het project ‘bewustwordingscampagne’, heeft raakvlakken naar de pijlers ‘Gezondheid en Vitaal’ en ‘Ondersteuning en Zorg thuis’ inspelend op de transformatie van de ouderenzorg. Daarvoor zullen ook afzonderlijke financiële middelen worden gevraagd.

Hartjes in de Wijk, wat in eerste instantie door de werkgroep SOWiB werd ingezet als een punt in elke wijk waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten, terecht kunnen met (hulp)vragen en aanbieders zorg en welzijn vindbaarheid en bereikbaar zijn. In de nieuwe omschrijving ‘als ankerpunt in de wijk waar inwoners van alle leeftijden terecht kunnen voor ontmoeting en (hulp)vragen’, lijkt het project een andere en meer algemene definiëring te krijgen en wordt het eerder neergezet als een stip op de horizon dan als iets wat binnen afzienbare tijd gerealiseerd zal worden. Het 1ste Hartjes in Wijk wordt in het 3de kwartaal van 2023 verwacht.
Veel van wat in de beleidsnotitie SOWiB werd genoemd, is nog niet van start gegaan. Verwezenlijkingen die niet door de gemeente werden gerealiseerd, nl. het Seniorenvervoer Boxtel, worden wel onder de noemer ‘Ouderenbeleid’ genoemd.

Woonzorgwelzijnsvisie gemeente Boxtel
In voorbereiding op de Woonwelzijnsvisie werden door de gemeente 2 gespreksrondes georganiseerd waarbij organisaties uit de sectoren wonen, welzijn en zorg input konden leveren. Hierbij was ook de Coöperatie Ouderen in Regie betrokken. De woonzorgwelzijnsvisie zal in de maand juli aan de gemeenteraad worden gepresenteerd.
Een aantal voorstellen in de Woonzorgwelzijnsvisie, zoals het stimuleren van nieuwe Coöperatieve woonvormen, tussenvoorzieningen en innovatieve woonzorgcombinaties, sluit aan bij de inbreng van zowel KBO Boxtel als Ouderen in Regie.

CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)
Naar aanleiding van de activiteiten van de Werkgroep Collectief Particulier Opdrachtgeverschap hebben zich 40 belangstellenden gemeld. Op korte termijn zal er opnieuw een bijeenkomst met deze belangstellenden worden georganiseerd.
De gemeente en een grondeigenaar uit Esch hebben aangegeven grond beschikbaar te (willen) stellen.
De Provincie is bereid om de aanloopkosten (mede) te financieren.

Seniorenvervoer Boxtel
Seniorenvervoer Boxtel is met 350 abonnees een groot succes. Momenteel wordt er met 3 auto’s gereden.
Deelname aan de klankbordgroep om onderhandelingen aan te gaan met KBO Boxtel.
De huidige bestuursleden: Willem Kalverda en Chris D’havé zullen met KBO Boxtel gesprekken aangaan over de optie om Ouderen in Regie binnen KBO Boxtel een werkgroep Ouderen in Regie te kunnen laten functioneren. Joop van Dun, Marie Hol, Els Bos en Wim van Amelsfort hebben zich eveneens gemeld om hieraan te willen deelnemen. Overige belangstellenden kunnen zich bij de secretaris melden om deel te nemen aan bijv. een OiR klankbordgroepje.
Woorden van dank
Na een aantal woorden van dank vanuit de aanwezigen om wat op de kaart is gezet door Ouderen in Regie en de inzet en het uithoudingsvermogen van de huidige bestuursleden, sluit de voorzitter de vergadering.

(verslag: Chris D’havé, secretaris Coöperatie Ouderen in Regie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Print Friendly, PDF & Email