Coöperatie 2019-01-24


e-mail adres: cooperatie@oudereninregie.nl

Op weg naar een Coöperatie in Boxtel.

Aanmelden als lid van de coöperatie ? Download hier het aanmeldingsformulier.

Het Brabants dagblad over ouderenbeleid in Boxtel.


Verslag bijeenkomst ‘Werkprogramma Coöperatie 2019’, 24-01-2019

  1. Welkom

Ad van den Brand, voorzitter Stichting Ouderen in Regie heet iedereen welkom en geeft een korte toelichting bij de doelstelling en de opzet van de bijeenkomst.

  1. Toelichting concept werkprogramma 2019 en verdere uitwerking in werkgroepen

Aanleiding

Doel van de Coöperatie is het bevorderen van een maximale ondersteuning van de zelfredzaamheid en het behoud van de eigen regie in keuzes voor wonen, welzijn en zorg. De Coöperatie wil dit bereiken door: begeleiding en advies; het leggen van verbindingen met aanbieders van diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg en het stimuleren van (collectieve) initiatieven om de eigen toekomst op het gebied van wonen, welzijn en zorg te ondersteunen.

Na een kleine 2 jaar voorbereiding waarbij met succes samenwerking is gezocht met de (thuis)zorgaanbieders, het welzijnswerk ContourdeTwern, Woonstichting Sint-Joseph, de Huurdersbelangenvereniging en seniorenorganisaties in Boxtel is eind 2018 het startsein gegeven voor een verdere concretisering en uitwerking van wat de Coöperatie wil.

Concept werkprogramma 2019

Voor 2019 is een concept werkprogramma opgesteld vanuit de urgentie van seniorenbeleid in Boxtel (vergrijzing, aantal ouderen stijgt en aantal ondersteuners neemt af), de situatie van Boxtelse ouderen: wat is er al (onder meer om langer thuis wonen te realiseren) en wat is voor senioren nodig om zelf meer de regie te kunnen nemen over deze fase van hun leven.

Het concept werkprogramma voor 2019 bestaat uit 7 punten. Een aantal van deze punten sluit ook bij de Ouderenagenda van de gemeente die momenteel wordt ontwikkeld.

Om het werkprogramma op een drietal punten verder uit te werken, gaan 2 werkgroepen ter vergadering aan de slag. Het betreft uitwerking van de volgende onderdelen: inventarisatie van woon/leefwensen van Boxtelse senioren, c.q. voorbereiding van een themabijeenkomst; aanpassing woonvisie en pilotprojecten.
Een derde werkgroep ontwikkelt het verdere traject en de logistiek ter voorbereiding van de Coöperatie: de statuten, de aanpak van ledenwerving en -administratie en de PR. Een vierde groep, bestaande uit mensen die voor het eerst een bijeenkomst van Ouderen in Regie bezoeken, worden bijgepraat over de ontstaansgeschiedenis en de activiteiten van OIR: de werkgroep Wonen, de ZorgSamenBuurt en de Coöperatie i.o.

Terugkoppeling werkgroepen

Werkgroep 1. Inventariseren woon/leefwensen van Boxtelse senioren.

Deze werkgroep had tot doel het organiseren van thematische bijeenkomst over nieuwe beleidsontwikkelingen, cijfers en initiatieven m.b.t. senioren en eigen regie m.b.t. wonen/leven/zorg met mogelijk vervolgworkshop nadenken over eigen toekomstwensen. (voor het verslag van werkgroep 1 klik hier)

Inventariseren bekende landelijke-provinciale- gemeentelijke data
Een subwerkgroep gaat de komende 2 maanden aan de slag om bekende landelijke-provinciale- gemeentelijke data verder te inventariseren en daar een samenhangend en overtuigend verhaal voor de Boxtelse situatie van te maken. Daarbij gaat het niet alleen om aantallen maar ook om gegevens die meer zeggen over de kwaliteit van woon-leef-zorgvoorzieningen zoals door Boxtelse senioren zelf worden gewenst. De werkgroep wil daarbij aanzetten en voorstellen schetsen van wat er in het Boxtelse beleid anders zou moeten om toekomstbestendig ouderenbeleid te maken vanuit het perspectief van de ouderen zelf en al enkele concrete voorstellen doen voor de korte en middellange termijn. Aanscherping van de woonvisie van de gemeente is een belangrijk item. Er dient gebruik te worden gemaakt van logische momenten om een en ander voor Boxtel op de kaart te zetten zoals de Uitvoerigs agenda Ouderen de gemeente en de jaarlijkse vaststelling door de raad van de (woon) agenda. Ook WoonWijs is een platform om wensen op de agenda te in gesprek te komen. En in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 kan eveneens een en ander worden aangekaart.

Themabijeenkomst
Voor de te organiseren themabijeenkomst zullen mogelijk interessante onderzoekers als spreker worden benaderd. De themabijeenkomst zal vóór 22 april a.s. worden georganiseerd. Een subwerkgroep gaat aan de slag met de praktische voorbereiding van de bijeenkomst.

Opsporen van voorbeeldprojecten
Els Bos en Chris D’havé zullen een aantal projecten bezoeken waaronder het Knarrenhof in Zwolle. Wie zin heeft mee te gaan kan zich aanmelden via info@oudereninregie.nl of 06-20613339.

Werkgroep 2. Aanpassing woonvisie/pilotprojecten

Woonvisie

In de Gemeentelijke Woonvisie is opgenomen dat het mogelijk wordt gemaakt dat er kleinschalige wooninitiatieven in CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) gerealiseerd kunnen worden. De CPO constructie is een wens van OIR alsook het realiseren van projecten met een centrale ruimte. Dat laatste is ook onze inzet dit jaar als voorwaarde op te laten nemen bij uitbreidingslocaties.
In het najaar heeft een delegatie van Ouderen in Regie een gesprek gevoerd met het voltallige College van B&W over het ontbreken van voorzieningen t.b.v. ontmoeting, dagelijkse boodschappen, zorg nabij e.d. in de nieuw te ontwikkelen bouwprojecten Heem Selissen en Lennisheuvel. In de visie van de gemeente laat het verdienmodel van projectontwikkelaars/aannemers dat niet toe.
Ervaring is dat de gemeente vooral inzet op aantallen woningen en niet op kwaliteit. Toch liggen er kansen, zowel in bestaande bouw (leegstand) als in nieuwbouw (denk aan de fietstocht langs kansrijke locaties voor kleinschalige woonprojecten die in 2017 door OIR werd georganiseerd). De werkgroep wonen van Stichting Ouderen in Regie heeft regelmatig overleg met de gemeente (wethouder en ambtenaren) over mogelijkheden en kansen maar in de praktijk verandert er weinig. De gemeente heeft OIR niet nodig maar OIR heeft wél de gemeente nodig.
M.b.t. de huursector heeft OIR regelmatig overleg met de Woonstichting. Vanuit de woonstichting zijn er onder meer plannen voor een thuishuis voor alleenstaande ouderen.

Ontmoetingsruimten
Los van het kunnen realiseren van kleinschalige wooninitiatieven, dient ook in bestaande buurten en (flat)gebouwen te worden ingezet op het creëren van een centrale ontmoetingsruimte en/of een centrale tuin (hofjes).
In een aantal wooneenheden is een centrale ontmoetingsruimte gerealiseerd. De Woonstichting wil ook in ander wijken waar ze veel woningbezit hebben, trefcentra mee realiseren.
Voor het tot stand brengen van zo’n centrale ontmoetingsruimte is medewerking van gemeente en Woonstichting nodig maar vooral ook draagvlak bij de bewoners zelf (eigenaarschap). Dit bleek ook bij de realisatie van de generatietuin. Leeftijdsvriendelijke tuinen zijn inmiddels gerealiseerd in Liempde, Lennisheuvel en de wijken Selissen en Oost. In Liempde is er een rolstoelvriendelijke route.

Diversiteit
Vanwege de grote diversiteit in wensen van senioren m.b.t. de wijze waarop ze willen/kunnen wonen, zijn er zowel in de koop- als de huursector projecten nodig. Daarnaast zijn er ook woon-zorg combinaties nodig voor kwetsbare ouderen.

Projecten onderlinge hulp
ZorgSamenBuurt Oost is een project gericht op ontmoeting en onderlinge hulp. In de wijk Selissen zijn er het plannen om zo’n project i.s.m. het wijkcomité te realiseren. (In Lennisheuvel heeft het dorpsberaad een vergelijkbaar project –Burenhulp Lennisheuvel- geïnitieerd).

Boodschappenservice
Als aanvulling op het project Seniorenhulp dat bij wijze van proef in opdracht van Zorggroep Elde, de Woonstichting Sint-Joseph en de gemeente in het gebouw Molenhof wordt uitgevoerd, is de behoefte ontstaan aan een boodschappenservice waarbij ouderen d.m.v. een busje in de gelegenheid worden gesteld zelf hun boodschappen te doen. Om dit te realiseren blijkt overleg en samenwerking met een groot aantal partijen nodig, o.a. m.b.t. de inzet van vervoer.

ICT, Domotica
Mede gezien het feit dat op afzienbare termijn veel mantelzorgers zullen wegvallen, dienen andere middelen te worden ingezet om het langer thuis wonen van ouderen mogelijk te maken: onder meer ICT oplossingen en domotica.

Werkgroep 3: voorbereiding coöperatie statutair en administratief

Om de coöperatie daadwerkelijk op de rails te kunnen zetten, moeten staturen worden opgesteld. De ambitie is vóór eind maart-begin april de statuten klaar te hebben en uiterlijk half april voor de notaris te laten komen. Om de Coöperatie levensvatbaar te maken zal een ledenbijdrage worden gevraagd.
Er wordt een plan ontwikkeld voor het werven van de leden, de ledenadministratie en de PR.

  1. Terugkoppeling bijeenkomst ‘Uitvoeringsagenda ouderen.. door samenwerking’, gemeente Boxtel

Op 17 december jl. heeft de gemeente – in vervolg op een bijeenkomst van maart 2018 – een bijeenkomst georganiseerd waarin seniorenorganisaties werden uitgenodigd de ‘uitvoeringsagenda ouderen’ verder uit te werken. Behoudens kritische kanttekeningen bij de aanvankelijke opzet van de bijeenkomst waarbij voorbij werd gegaan aan de aanwezige kennis en het voorbereidingswerk dat in de vorige bijeenkomst was geleverd, staan we positief kritisch tegenover de inhoud van de uitvoeringsagenda. De inzet daarbij is in samenwerking met diverse seniorenorganisaties tot verdere uitwerking te komen. Een aantal punten uit deze agenda sluit aan bij het werkprogramma van de Coöperatie. De Uitvoeringsagenda ouderen … door samenwerking is als bijlage toegevoegd. (een vervolgbijeenkomst van de Uitvoeringsagenda ouderen vindt plaats op donderdag 14 maart a.s.).

  1. Naamgeving Coöperatie

Het voorstel van het bestuur van Ouderen in Regie om voor de Coöperatie de naam ‘Ouderen Actief’ te hanteren stuit op de nodige kritiek. Deze naam roept associaties op met andersoortige verenigingen en activiteiten. O. m. omdat ‘Regie’ meer de lading dekt voor wat de Coöperatie nastreeft en ‘Ouderen in Regie’ een bekende term is, gaan er veel stemmen op om de naam Coöperatie Ouderen in Regie te behouden.
Sommige aanwezigen vrezen voor verwarring nu er naast de Stichting Ouderen in Regie ook een Coöperatie wordt opgericht. Ad licht toe dat er voor een Coöperatie is gekozen –als initiatief van de Stichting Ouderen in Regie- omdat een Coöperatie meer mensen vertegenwoordigt en daardoor meer zeggingskracht heeft.
Aangezien de leden van een Coöperatie het beleid bepalen, beraadt het bestuur zich nog op de tenaamstelling en komt terug met een voorstel.

  1. Afsluiting en informeel napraten
Print Friendly, PDF & Email