Coöperatie 1

Op weg naar een Coöperatie WWZ in Boxtel.

Aanmelden als lid van de coöperatie ? Download hier het aanmeldingsformulier.

Op 29 november 2018 heeft in Elisabethsdael de start bijeenkomst van de coöperatie plaatsgevonden, met de volgende agenda:

 Agenda en toelichting bijeenkomst start Coöperatie, 29 november 2018.

Agenda

  • Rol- en taakverdeling op het gebied van promotie, PR, ledenwerving en ledenadministratie
  • Taken en verantwoordelijkheden op het gebied van inhoud en continuïteit
  • Organisatiestructuur Coöperatie
  • v.t.t.k.

Toelichting

Met als uitgangspunt het streven naar maximale ondersteuning van de zelfredzaamheid en het behoud van eigen regie in de keuzes voor wonen, welzijn en zorg, benadert de Coöperatie Ouderen in Regie wonen, welzijn en zorg in samenhang. Vanuit haar voorgenomen activiteiten kan de coöperatie worden getypeerd als:

  • Een structuur gericht op informatie, doorverwijzing en gesprek met organisaties over producten en diensten die zelfredzaamheid en eigen regie op het gebied van wonen, welzijn en zorg mogelijk maken (domotica; kleinschalige woonvormen).
  • Een platform dat reflecteert op (de kwaliteit van) het aanbod van wonen, welzijn en zorg én zich inzet voor de realisering van initiatieven die daarbij aansluiten (inclusief woonvormen).
  • Een ledenorganisatie die samen met gemeente en aanbieders van woon-, welzijns- en zorgdiensten nieuwe producten en ontwikkelingen initieert.

Er zijn gesprekken gevoerd en er is een bijeenkomst georganiseerd met organisaties in het domein Wonen, welzijn en zorg (naast de thuiszorgaanbieders ook met Loket WegWijs, Woonstichting Sint Joseph, de Huurdersbelangenvereniging, de KBO en ContourdeTwern) over mogelijkheden tot samenwerking en er zijn samenwerkingsintenties uitgesproken.

  • Om deze samenwerkingsintenties te concretiseren en daadwerkelijk te komen tot een platform dat reflecteert op het aanbod van wonen, welzijn en zorg, is er behoefte aan een voortdurende dialoog met deze organisaties.
  • Bovendien is het uitgangspunt dat de leden in belangrijke mate bepalen waarop het bestuur van de Coöperatie zich gaat richten. En vormen de leden de legitimatie om met organisaties in gesprek te gaan.

Beide zaken kunnen alleen worden gerealiseerd als er voldoende mankracht is om de standpunten van de Coöperatie naar buiten te brengen. Daarbij is er behoefte aan leden die zich willen inzetten voor de verdere promotie van de Coöperatie, het werven nieuwe leden, de continuïteit van de organisatie, het alert zijn op de uitgangspunten zelfredzaamheid & eigen regie en het in gesprek zijn en blijven met relevante organisaties.


De navolgende opmerkingen zijn gemaakt:

Tijdens de bijeenkomst m.b.t. de start van de Coöperatie Ouderen in Regie op donderdag 29 november jl. hebben diverse
aanwezigen aangegeven dat een concretisering van de plannen en een meer activistische opstelling van de Coöperatie de
aantrekkingskracht ervan ten goede zou komen. Ook is de behoefte geuit aan een concrete bijdrage vanuit de Coöperatie
Ouderen in Regie aan het seniorenbeleid in Boxtel. Op 17 december a.s. tijdens de door de gemeente georganiseerde
vervolgbijeenkomst om te komen tot een seniorenagenda, liggen hiervoor kansen.
Op 3 december jl. heeft een werkgroep bestaande uit Jac Nouwens, Jan Vorstenbosch, Willem Kalverda, Els Bos en Chris
D’havé, de mogelijkheden besproken om een concreet werkplan voor de Coöperatie (of is het een Werkgroep?) op te
stellen. De bedoeling is om bij akkoord dit werkplan te presenteren op de bijeenkomst in voorbereiding op de
seniorenagenda op 17 december a.s.
De ideeën van 3 december zijn door Els verder uitgewerkt in het bijgaande document ‘concept werkplan Werkgroep
Ouderen Actief/Coöperatie’.
Verzoek aan de aanwezigen van 29 november, mensen die geïnteresseerd zijn in de voorgang van de Coöperatie en
bestuur/adviseurs Ouderen in Regie om het bijgaande stuk zo nodig aan te vullen of aan te passen. Reactie ontvangen we
graag t/m maandag 10 december. Na verwerking van de reacties, brengen we het in tijdens de bijeenkomst bij de
gemeenten van 17 december a.s.

Lees ook het besproken concept Doel van de coöperatie.

Meer lezen over de voorgeschiedenis van de tot standkoming ?

Lees ook het tussentijds (juli 2018) verslag “Hoe nu verder

De voorgaande bijeenkomst: volgende stap naar een Coöperatie voor Woon-, Welzijns- en Zorgdiensten, is gehouden op 14 maart 2018: in De Walnoot.

Aan deze bijeenkomst namen circa 42 belangstellen en (potentiële) leden deel.

Doel van deze bijeenkomst was met de aanbieders van woon- welzijns- en zorgdiensten én met potentiële leden van de Coöperatie in gesprek te gaan over de werkwijze van de Coöperatie en de wijze waarop de Coöperatie in samenwerking met de huidige aanbieders in het domein van wonen, welzijn en zorg, kan bijdragen aan het realiseren van ‘eigen regie in keuzes voor wonen, welzijn en zorg’.

Na de introductie presenteerde de Coöperatie zich in haar doelstelling: het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen regie in keuzes voor wonen, welzijn en zorg’.

In de daarop volgende presentaties gaven vertegenwoordigers van Boxtelse organisaties op het gebied van woon-, welzijns- en zorgdiensten aan waar zij raakvlakken zien met wat de Coöperatie beoogt en wat de meerwaarde van de Coöperatie zou kunnen zijn in het bereiken van hun doelstelling.

Voor Zorggroep Elde, waarbij directeur thuiszorg Eric Hardy namens de thuiszorgaanbieders in Boxtel het woord voerde, ligt de toegevoegde waarde van de coöperatie vooral op het vlak van samenwerking. Door de veranderende zorgvraag (intensiever dan voorheen, maar ook andere problematiek, o.m. op het gebied van eenzaamheid) is niet alles door de thuiszorgzorgaanbieder op te lossen. Samenwerking is nodig met woonorganisaties, welzijnsorganisaties en met de gemeente op het vlak van WMO. De Coöperatie kan naast samenwerkingspartner ook een rol spelen in het bevorderen van samenhang op het terrein van wonen, welzijn en zorg.

Het ouderenwerk van ContourdeTwern ziet vanuit haar opdracht: het leggen van verbindingen in wijken, informele zorg e.a., een aanvullende rol voor de Coöperatie als bindmiddel tussen bestaande voorzieningen. Ook kan de Coöperatie een signalerende rol vervullen.

KBO Boxtel ziet niet direct een meerwaarde in de Coöperatie. De KBO heeft een divers aanbod aan activiteiten – o.a. afspraken met de gemeente zijn er afspraken over het leveren van onafhankelijke cliëntenadviseurs. De KBO bereikt met haar activiteiten een bepaald segment ouderen in Boxtel.

T.a.v. de Huurdersbelangenvereniging Boxtel (HVB), liggen er raakvlakken in het formuleren van de woonvisie waarbij de HBV betrokken is en in het thema ‘leefbaarheid in wijken’.

Woonstichting Sint Joseph heeft in de voorbije periode een aantal bewonersinitiatieven gefaciliteerd, gericht op ontmoeting en onderkent daarmee het belang van de verbinding wonen- welzijn. De woonstichting heeft een samenwerkingsproject met Zorggroep Elde is de ‘wijkbeheerder plus’ die in een vroeg stadium o.m. ook problematiek in de leefomgeving kan signalieren.
Een meerwaarde van de Coöperatie ziet men in de eerste plaats in samenwerking en signaleren.

De bereidheid tot samenwerking die vanuit diverse organisaties is uitgesproken, dient echter verder te worden verdiept en uitgewerkt.

De discussie met de zaal, leverde verdieping op in wat de aanwezige organisaties te bieden hebben en vernieuwingen in het aanbod die aan de orde zijn. M.b.t. de rol van Coöperatie was men het erover eens dat de Coöperatie er in samenwerking met de betreffende organisaties in het domein wonen, welzijn en zorg op gericht moet zijn een verbeterslag te maken in het huidige aanbod. Het gaat er vooral om, om in samenwerking met bestaande organisaties positieve zaken tot ontwikkeling te brengen en niet zozeer om ongenoegen te uiten. O.a. het gezamenlijk organiseren van themabijeenkomsten zou hieraan kunnen bijdragen.

De bijeenkomst van 14 maart jl. was een vervolg op de ‘meedenkbijeenkomst Coöperatie woon-, welzijns- en zorgdiensten’ van 5 februari jl. Deze bijeenkomst leverde een aantal invalshoeken op om met de Coöperatie van start te gaan. Tijdens deze bijeenkomst werd eveneens het belang van samenwerking met bestaande organisaties op het terrein van wonen, welzijn en zorg benadrukt. Er werden ideeën geopperd over het creëren van een platform dat reflecteert op het bestaande aanbod vanuit het uitgangspunt ‘zelfredzaamheid en eigen regie’. Ook zag men een toegevoegde waarde van een Coöperatie in het organiseren van themabijeenkomsten die tegelijk informatief zijn en feedback opleveren tot verbetering. Daarbij kan de opbrengst worden door vertaald naar acties die i.s.m. bestaande organisaties worden opgenomen. Aansluitend op de ombudsfunctie, kunnen we de Coöperatie zien als intermediair van waaruit verbindingen worden gelegd maar ook nieuwe producten kunnen worden ontwikkeld.

Denk en beslis mee en houdt de regie voor de kwaliteit van Úw leven.   

Een nieuwe werktitel: Coöperatie voor Woon-, Welzijns- en Zorgdiensten als vervolg op de inspiratiebijeenkomsten van september vorig jaar.

Meer informatie:

E-mail: cooperatie@oudereninregie.nl

Website: oudereninregie.nl

Print Friendly, PDF & Email